DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES IN SELECTED VEGETABLES FROM SANLIURFA, TURKEY, AND HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT

Authors

  • Yasin YAKAR No
  • Fatma KOÇAK

DOI:

https://doi.org/10.52292/j.laar.2023.991

Keywords:

Pesticide, residue, vegetable, LC-MS/MS, health

Abstract

Bu çal??mada ?anl?urfa'da yayg?n olarak tüketilen domates, biber, patl?can, salatal?k gibi sebzelerde pestisit kal?nt? düzeylerinin de?erlendirilmesi amaçlanm??t?r. Sürekli tüketilen tar?m ürünlerinde pestisit kal?nt?lar?n?n bulunmas? tüketiciler için ciddi sa?l?k sorunlar?na neden olabilmektedir. Bu çal??ma, QuEChERS ekstraksiyon yöntemi ve S?v? Kromatografi-Tandem Kütle Spektrometrisi (LC-MS/MS) tekni?i kullan?larak 130 pestisit kal?nt?s? için toplam 83 taze sebze örne?inin analiz edildi?ini göstermektedir. Analiz sonucunda sebze örneklerinin %34'ünün Maksimum Kal?nt? Limitlerinin (MRL'ler) üzerinde pestisit kal?nt?s? içerdi?i tespit edilmi?tir. Bu oran salatal?k, patl?can, biber ve domateste s?ras?yla %50, %40, %30 ve %18 olarak bulunmu?tur. Analiz edilen numunelerin çok yüksek bir oran? limitleri a?an kal?nt?lar içeriyordu. Domates ve biber için hesaplanan kümülatif risk indeksi (cHI) ve domateslerde tespit edilen asetamiprid kal?nt?s? için uzun vadeli tüketici sa?l??? riski (cHQ) de?eri çocuklar için 1'den büyük bulunmu?tur. Bu durum tüketicilerin sa?l???n? korumak için baz? önlemlerin al?nmas? gerekti?ini göstermektedir. Bu do?rultuda kal?nt? izleme çal??malar?n?n daha planl? ve etkin bir ?ekilde yap?lmas?, çiftçilere ve zirai ilaç sat?c?lar?na e?itim verilmesi önerilmektedir.

Downloads

Published

2023-02-08